فهرست

داستان ما، داستان شماست

دهه ۶۰
از ســال ۱۳۶۷ ،خانــوادهی کازرونیــان فعالیــت خــود را در زمینــهی
طراحـی و تولیـد پوشـاک زنانـه بـا راهانـدازی کارگاه تولیـدی کازرونیان
آغـاز نمـود.
دهه ۷۰
در طــی ایــن ســالها کارگاه تولیــدی کازرونیــان بــا بســط دادن بــه
فعالیتهـای خـود، گام مهمـی در مسـیر فـروش و توزیـع بـه سراسـر
کشـور برداشـت.
دهه ۸۰ و ۹۰
خانـواده ی کازرونیـان بـا همیـاری اعضـای خانـواده اقـدام به گسـترش
کارگاه و خـط تولیـد نمـود و بـه کاالهـای خـود، تنوع بخشـید.
بـا تأسـیس شـرکت ویسـتاپوش پـارس در سـال ۱۳۹۴ ،کارگاه کازرونیان
جهـش بزرگـی بـه سـمت هـداف خـود برداشـت کـه منجـر بـه تولـد
برنـدی بـه نـام زیبـو شـد.

ما یک برند مطرح هستیم

برای تولید یک برند در زمینه پوشاک نیازمند سواد و تجربه ی زیاد است که تیم زیبو این فاکتورها را دارا است و به او این اجازه را داده است که با اعتماد به نفس کامل دربازارهای داخلی و در آینده بازارهای خارجی رقابت کند. راههای زیادی برای بهتر شدن وجود دارد. زیبو نیز این پیشرفت را مدیون مشتری های خود است که این چند سال با اعتماد کامل از ما استقبال کردند و باعث شدند که بیشتر و بیشتر راه خود را در جهت رضایت مشتری، القای زیبایی و همچنین اعتماد به نفس دادن به با آنها با یک پوشش کاملا ایرانی، پیدا کنیم.
لباس بانوان

ما سلیقه را می‌شناسیم

زیبو تولید لباس زنانه را در زمینه مانتو و پالتو که قطعه اصلی در پوشش ایرانی است، شروع کرد. و کم کم وارد فاز گسترده تری از تولید تن پوش ها مثل : پیراهن، شومیز، تیشرت، شلوار و ... شد. او با طی کردن این مسیرهای پر پیچ خم توانسته است که در بازار ایران از نظر کیفیت و دوخت جزو بهترین ها باشد. و این را ثابت کرده است.
لباس بانوان

چرا باید از زیبو خرید کنید؟

X

ثبت نام

تمامی اطلاعات گرفته شده از مشتریان عزیز صرفا در راستای اهداف زیبو برای برقراری ارتباط با مشتریان میباشد و هیچگونه استفاده دیگری از این اطلاعات خصوصی نخواهد شد

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)