فهرست

زیبو، فراتر از زیبایى

دهه ۶۰
از ســال ۱۳۶۷ ،خانــوادهی کازرونیــان فعالیــت خــود را در زمینــهی
طراحـی و تولیـد پوشـاک زنانـه بـا راهانـدازی کارگاه تولیـدی کازرونیان
آغـاز نمـود.
دهه ۷۰
در طــی ایــن ســالها کارگاه تولیــدی کازرونیــان بــا بســط دادن بــه
فعالیتهـای خـود، گام مهمـی در مسـیر فـروش و توزیـع بـه سراسـر
کشـور برداشـت.
دهه ۸۰ و ۹۰
خانـواده ی کازرونیـان بـا همیـاری اعضـای خانـواده اقـدام به گسـترش
کارگاه و خـط تولیـد نمـود و بـه کاالهـای خـود، تنوع بخشـید.
بـا تأسـیس شـرکت ویسـتاپوش پـارس در سـال ۱۳۹۴ ،کارگاه کازرونیان
جهـش بزرگـی بـه سـمت هـداف خـود برداشـت کـه منجـر بـه تولـد
برنـدی بـه نـام زیبـو شـد.

چشم انداز زیبو

تبدیــل شــدن بــه یکــی از موثرتریــن تولیدکننــدگان و ارائــه کننــدگان
ســبک پوشــاک بــرای زنــان مــدرن ایرانــی در سراســرجهان

ماموریت زببو

ارائــه ســبک خــاص پوشــش در زنــان بــرای زندگــی مــدرن امــروزی
کـه زیبـا هسـتند و یـا تمایـل بـه زیباتـر شـدن دارنـد. بـا توجـه بـه
جایـگاه جدیـد زنـان در خانـواده و اجتمـاع و پوشـاک زیبـا بـرای زن
امــروزی ایرانــی.
در نتیجه ما شیک پوشی، شادی و زیبایی را همراه اصالت ایرانی به
شما هدیه می دهیم

چرا باید از زیبو خرید کنید؟

X

ثبت نام

تمامی اطلاعات گرفته شده از مشتریان عزیز صرفا در راستای اهداف زیبو برای برقراری ارتباط با مشتریان میباشد و هیچگونه استفاده دیگری از این اطلاعات خصوصی نخواهد شد

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)