فهرست

گروه زیبا

شرط ورود:
خرید بالای ۵۰هزار تومان
نحوه کسب امتیاز:
دو امتیاز به ازای ۵۰هزار تومان
ارزش هر امتیاز:
۱.۰۰۰ تومان
درصد تخفیف اعتباری:
۴% تخفیف
تخفیف روز تولد:
۱۵% معادل ۱۰% تخفیف نقدی ۵% تخفیف اعتباری
.
.
مـــــــزایـــا:

- دریافت اخرین اخبار درباره کلکسیون های جدید و تخفیفات

- دعوت رسمی به مراسم عمومی و افتتاحیه ها

- دریافت رایگان خدمات تعمیرات دوخت بر روی سفارشات

- بهره مندی از خدمات شخصی دوزی

- دریافت % ۱۰ تخفیف اعتباری معرفی به دوستان و
اختصاص % ۱۰ تخفیف اعتباری برای اولین خرید دوستتان

لباس بانوان

گروه دیبا

شرط ورود:
حداقل مجموع ۲۰۰ امتیاز معاد ۵میلیون تومان
نحوه کسب امتیاز:
چهار امتیاز به ازای ۵۰هزار تومان
ارزش هر امتیاز:
۱.۰۰۰ تومان
درصد تخفیف اعتباری:
۸% تخفیف
تخفیف روز تولد:
۲۰% معادل۱۵%تخفیف نقدی
۵% تخفیف اعتباری
.
.
مـــــــزایـــا:

- دریافت اخرین اخبار درباره کلکسیون های جدید و تخفیفات

- دعوت رسمی به مراسم عمومی و افتتاحیه ها

- دریافت رایگان خدمات تعمیرات دوخت بر روی سفارشات

- بهره مندی از خدمات شخصی دوزی

- دریافت % ۱۰ تخفیف اعتباری معرفی به دوستان و
اختصاص % ۱۰ تخفیف اعتباری برای اولین خرید دوستتان

- شرکت در مراسم های خصوصی و رونمایی کالکشن

گروه دلربا

شرط ورود:
مجموع ۶۰۰ امتیاز معادل ۱۰ میلیون تومان
نحوه کسب امتیاز:
شش امتیاز به ازای ۵۰هزار تومان
ارزش هر امتیاز:
۱.۰۰۰ تومان
درصد تخفیف اعتباری:
۱۲% تخفیف
تخفیف روز تولد:
۲۵% معادل۱۵%تخفیف نقدی
۵% تخفیف اعتباری
.
.
مـــــــزایـــا:

- دریافت اخرین اخبار درباره کلکسیون های جدید و تخفیفات

- دعوت رسمی به مراسم عمومی و افتتاحیه ها

- دریافت رایگان خدمات تعمیرات دوخت بر روی سفارشات

- بهره مندی از خدمات شخصی دوزی

- دریافت % ۱۰ تخفیف اعتباری معرفی به دوستان و
اختصاص % ۱۰ تخفیف اعتباری برای اولین خرید دوستتان

- شرکت در مراسم های خصوصی و رونمایی کالکشن

- ارسال بسته های هدیه در مناسبت های مختلف

لباس بانوان

گروه کهربا

شرط ورود:
مجموع ۱۲۰۰ امتیاز معادل ۱۵ میلیون تومان
نحوه کسب امتیاز:
هشت امتیاز به ازای ۵۰هزار تومان
ارزش هر امتیاز:
۱.۰۰۰ تومان
درصد تخفیف اعتباری:
۱۶% تخفیف
تخفیف روز تولد:
۳۰% معادل۲۰% تخفیف نقدی
۱۰% تخفیف اعتباری
.
.
مـــــــزایـــا:

- دریافت اخرین اخبار درباره کلکسیون های جدید و تخفیفات

- دعوت رسمی به مراسم عمومی و افتتاحیه ها

- دریافت رایگان خدمات تعمیرات دوخت بر روی سفارشات

- بهره مندی از خدمات شخصی دوزی

- دریافت % ۱۰ تخفیف اعتباری معرفی به دوستان و
اختصاص % ۱۰ تخفیف اعتباری برای اولین خرید دوستتان

- شرکت در مراسم های خصوصی و رونمایی کالکشن

- ارسال بسته های هدیه در مناسبت های مختلف

- بهره مندی از خدمات پرو در درب منزل

X

ثبت نام

تمامی اطلاعات گرفته شده از مشتریان عزیز صرفا در راستای اهداف زیبو برای برقراری ارتباط با مشتریان میباشد و هیچگونه استفاده دیگری از این اطلاعات خصوصی نخواهد شد

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)