انواع فرم بدن در خانم ها

انواع فرم بدن در خانم ها

فرم بدن هر فرد متفاوت است و با توجه به استخوانبندی و انحناها وسایزهای مختلف هر قسمت شما میتوانید فرم بدنتان را تشخیص دهید. ولی چون لباس یک پوشش است شما می توانید با انتخاب صحیح لباس مناسب فرم بدنتان را اگر راضی نیستید تا حدودی اصلاح کنید یا حداقل کاری کنید که کمتر به چشم بیاید.

* قالب “A”

ایـن شـکل انـدام معـمولاً اندام قاشقی هـم نــامیده مـی شود. افرادی که دارای چنین اندامی هستند، در قسمت های پایین تـنـه خود، بویژه رانها، و بـاسن، اضافه وزن دارند، درحالیکه دور کمر و بالاتنه شـان لاغر اسـت. با پـهن تــر کردن عرض شانه و زیربغل می توان در اندام این خانم ها تعادل و توازن ایجاد کرد.

 

*  قالب “V”

قالب “V” که قالب قیفی هم نامیده میشود، به اندام هایی اشـاره دارد که عـرض شانه هـا در آن  ۵ سانتیمتر یا بیشتر عریـض تر از عــرض رانهاست.
این افراد معمولاً بالاتنه بزرگی دارند اما پاها و رانهایشان لاغر است. با هم اندازه کردن پایین تنه این اندام ها با قسمت های بالاتنه شان می توان به آن توازن داد.

 

*  قالب “H”

خـانم هــایی کـه قالب بدنشان “H” است، اندامی ورزشکاری داشـته اما دور کمر و شانه هایشان پهن است و تقارن ندارد. این افراد باید با کاهش دور کمر خود، بدنشان را متقارن کنند.

 

قالب “خط کش”

در ایـن قـالب بـدنی، سینه، کـمر و رانـها دقیقاً به یک اندازه هستند. این خـانم ها مـعـمولاً انـدامی لاغـر و کشیـده دارنــد و متابـولیسم بـدنشـان بالاست و به راحتی وزن اضافه نمی کنند.


*  قالب “۸”

قـالب که معـمولاً قالب “ساعت شنی” هم نامیده می شود، بهترین و متناسب ترین اندام است. قد و وزن این اندام ها معمولً در حد ایدآل است. ران هـا و بـالاتنه آنـها در یـک سـایـز و انـدازه اسـت کـه ناحیه کمر تقریباً ۲۵ سـانـتیمتر لاغرتر است. چاق شدن و لاغر شدن این افراد هم کاملاً متوازن است و در سراسر بدن پخش می شود.

 

*  قالب “تخم مرغی”

در ایـن قالب بدن که گـاهی انـدام سـیب شکـل هـم نـامـیده مـی شود، قد متـوسـط یـا کوتاهتر از نـرمـال اســت، بالاتنه معمولاً درشت بوده، پاها لاغر هستند و اضافه وزن معمولاً در میان تنه ایجاد می شود.