طراحان مد

طراحان مد

اولین طراح مد یا طراحان مد خانه مد نداشتند یا دارای یک خانه لباس نبودند.خلق یا ایجاد مد توسط افراد ناشناخته ای صورت می گرفت که موفقیت فراوان این افراد به علت ارایه خدمات فراوان در تولید لباس بود.

 

در این زمان بود که خانه های طراحی لباس شروع به استخدام افراد هنرمندی کردند که طرحهای مختلفی برای نقش های لباسها میزدند که بنابر رضایت مشتری طرح به فروش میرفت.از این پس بود سنت طراحی لباس به جای ارایه لباس دوخته شده و کامل به مشتریان به عنوان یک شاخه اقتصادی شروع به فعالیت کرد.


تاریخچه مد در ایران به دربار قاجار ها می رسد. البته در آن زمان مد های اروپا به خصوص فرانسه فقط در دربار مشاهده می شد اما در دوره رضا خان تجدد و مدگرایی به مردم عادی هم تسری پیدا كرد و با ایجاد مغازه های خیابان جمهوری و شكل گیری طبقه متوسط ایرانی بحث مد داغتر شد .
براساس اطلاعات موجود در ایران، آقایان پیشگامان مدگرایی بوده اند، آنها كه در دوران قاجار و سال های اولیه حكومت رضاخان مجال بیشتری برای استفاده از مدل های غربی و آراستن ظاهر خود داشتند، در سال های بعد كم كم عرصه را به خانم ها واگذار كردند.
رونق گرفتن تجارت فرا مرزی، افزایش تولید و خدمات، افزایش تقاضای مصرف كنندگان، به وجود آمدن رفاه نسبی در زندگی طبقه متوسط، انسان ها را به سوی ظاهر آراسته و توجه بیشتر به ظواهر زندگی سوق داد