چگونه لباس مناسب خود را انتخاب کنیم؟

چگونه لباس مناسب خود را انتخاب کنیم؟

اصول كلی

 

 

-همواره لباسی را بپوشید كه كاملا اندازه شما باشد.

 

-پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیكند.

 

- بیشتر سعی كنید تنها در زمانی كه كمر باریكی دارید از كمر بند استفاده كنید.

 

- پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.

 

- پارچه های سبك وزن مانند كتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.

 

- رنگهای تیره شما را لاغر تر و كوچك تر میكنند.

 

-رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میكنند.

 

-لباسهای بالا تنه و پایین تنه یكرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.

 

-لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میكند.

 

-لباسهای یقه بلند گردن را كوتاه تر میكند.

 

-گردن بند كوتاه نیز گردن را كوتاه تر میكند.

 

- روسـری كـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.

 

- خالكوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.

 

- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.


 

بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت كنید:

 

- لباسهای كاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی كوچـك و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.

 

-لباسهای یكدشت یكرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـكرنـگ از سر تا نوك پا.

 

- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری كنید.

 

-لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازك و نرم بپوشید.

 

-شلوار را در ناحیه كمر بالا بیاورید نه پایین تر.

 

-كراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا كمر برسد.

 

- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.

 

-لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.

 

- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری كنید.

 

- كفش پاشنه بلند به پا كنید.


 

برای كوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت كنید:

 

- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.

 

- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.

 

-كراوات پهن تر بپوشید.

 

-لباسهای چند لایه به تن كنید.

 

-كفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.

 

-شلوار تمام قد بپوشید.

 

-از پوشیدن لباسهای سرتاسر یكرنگ بپرهیزید.

 

-لباس با طرح راه راه عمودی و كراوات باریك نپوشید.

 

چگونه ست كنیم

 

-رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.

 

-رنگ كمربند با رنگ كفش باید یكسان باشد.

 

-كـت و شلـوار خــاكستـری و سرمه ای با كفش مشكی، و كـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با كفش قهوه ای ست است.

 

●● نكات ست كردن لباس برای زنان...

 

زنان قد بلند

 

-از كمر بند پهن استفاده كنید.

 

-از دامن خیلی كوتاه و خیلی بلند پرهیز كنید.

 

-بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو

 

بگزارید تا خط عمودی كمرتان نمایانتر گردد.

 

-لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.

 

- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

 

- لباسهای سر تا پا یكرنگ نپوشید.

 

- از گردنبند و گوشواره كوچك استفاده نكنید.

 

- كیف دستی كوچك حمل نكنید.

 

- شلوار راسته بپوشید.

 

- تاپ نپوشید.

 

- كـفش پاشنه بلند نپوشید و از كفـش انـدكـی لـژ دار استفاده كنید.

 

زنان قد كوتاه و ریز نقش

 

- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

 

-از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده كنید.

 

- دامن كوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

 

- لبـاس هـای یـكرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات كوچك استفاده كنید.

 

- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را كشیده تر میكنند.

 

- كفش كمی نوك تیز بپوشید.

 

- كفش پاشنه بلند بپوشید.

 

-از كمر بند باریك استفاده كنید.

 

زنان چاق

 

- لباسهای یكدست یكرنگ بپوشید.

 

- از كت و ژاكت بلند با دكمه های باز استفاده كنید.

 

- از روسری شالی استفاده كنید.

 

-گردنبند دراز شما را لاغر تر میكند.

 

-كفش پاشنه بلند بپوشید.

 

-لـبـاس یقه هفت و قلبی شكل، گـردن را كشـیـده تـرمیكند.

 

- ژاكت بلند بدون اپل بپوشید.

 

- لباسهای تیره رنگ بپوشید.